دوشنبه, 25 شهريور 1398

عنوان : مزایده
کد خبر : ۱۸۳۲
تاريخ :
 ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ 
ساعت : ۱۲:۱۹:۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

                                                              مرحله اول

( آگهـــــي مزايده كتبي برگزاري اجاره باسكول 60 تني تمام الكترونيك
شهرداري كتالم و ساداتشهر)

                                                                                                                                               

         شهرداري كتالم و سادات‌شهر در اجراي  تصويب نامه شماره 89/908 مورخه 16/10/89 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد باسكول 60 تني تمام الكترونيك خود واقع در ميدان بار وليعصر (عج) كتالم را براي بهره‌برداري يكساله شمسي از طريق نشر آگهي به واجدين شرايط به اجاره واگذار نمايد.

1- قيمت پايه باسكول براي يكسال شمسي براساس مصوبه كميسيون عالي معاملات شهرداري بمبلغ 000/125/55 تعيين ميگردد.

2- داوطلبان بايستي از محل باسكول بازديد و در صورت تمايل نسبت به واريز سپرده اقدام كنند.

 3- شركت كنندگان بايستي مبلغ 000/000/2 رياب بعنوان سپرده و شركت در مزايده كتبي به حساب 3100001115000 سپرده شهرداري نزد بانك ملي واريز نموده و فيش مربوطه را ضميمه پيشنهاد خود نمايند.

4- مبلغ 000/200 ريال بابت حق مشاركت در مزايده و به حساب 3100001117007 درآمد شهرداري نزد بانک ملی واریز نموده و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمائید و بدیهی است رقم مذکور به حساب درآمد عمومی شهرداری منظور مي‌گردد و تحت هر شرايط غيرقابل استرداد ميباشد.

5- شركت كنندگان بايد براي واريز هر مبلغ پايه به دايره حسابداري مراجعه نمايند ، رأساً حق واريز را ندارند و در صورت مشاهده به حساب درآمد شهرداري منظور خواهد شد.

6- پيشنهادات خود را ظرف یکهفته پيوست فيشهاي مربوطه در پاكت ممهور شده تا آخر وقت اداري روز شنبه

مورخه 25/10/89 به دفتر شهرداري تحويل نمائيد.

1

7- كميسيون يك روز پس از دريافت پاكات رسيده پيشنهادات را بازگشائي و قرائت مي‌نمايد و نفر برنده را اعلام كه شهرداري بايد با برنده مزايده كتبي قرارداد تنظيم و مكان باسكول را تحويل نمايد.

2

8- مبلغ پيشنهادي براي اجاره باسكول         نقدي و الباقي در دو فقره چک اخذ خواهد شد.

9- برنده مزايده موظف است ظرف 48 ساعت نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد ، در غيراينصورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و به حساب درآمد منظور مي‌گردد ضمناً نفرات دوم و سوم نيز پس از عقد قرارداد نفر اول مي‌توانند سپرده خود را مسترد نمايند. در صورت عدم تمايل نفر اول تا سوم به عقد قرارداد به مراتب سپرده افراد ضبط و به حساب درآمد شهرداري واريز خواهد شد. آگهي مزايده نيز پس از آن تجديد مي‌شود.

10- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

11- حضور پيشنهاد دهندگان در كميسيون آزاد است.

12- يك فقره چك تضميني معادل مبلغ قرارداد جهت نگهداري اموال و تأسيسات شهرداري از برنده اخذ و تا پايان بهره‌برداري نزد شهرداري باقي خواهد ماند. بديهي است سهل‌انگاري برنده مزايده در نگهداري اموال و تأسيسات تحويلي ، شهرداري را محق به دريافت خسارت از محل چك تضميني برابر نظريه كارشناسان شهرداري كه مورد قبول برنده مزايده قرار گرفته خواهد نمود. 

13- حفظ و نگهداري و تعميرات و بازديدهاي فني و هزينه‌هاي آب و برق و تلفن و كسورات قانوني ماليات و بيمه و غيره بعهده برنده مزايده مي‌باشد.

14- در صورت عدول برنده مزايده از بندهاي آگهي كه با قرارداد نيز شرايط يكسان دارد شهرداري مي‌تواند رأساً مكان باسكول را تعطيل نمايد. /20/10

 

                                                                                                     احمد توانا

شهردار كتالم و سادات‌شهربازگشت           چاپ چاپ         
 
شهرداری کتالم و سادات شهر

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0